İş

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen birinci bölümü: (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olup da 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve asıl ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında olanlar tüm tahsilat dairelerinden itibaren feragat edilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan unsurlara göre, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler başvuracak. 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat bürolarına ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, geri kalan taksitin ödenmesi istenecek. bu tarihten itibaren en fazla 48 aylık dönemlerde 48 eşit taksitte ödenir. .

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz; Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak; Yeniden yapılandırma sonucunda ödenecek alacak sadece yan alacaklardan oluşuyorsa, ikincil alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden hesaplanacak tutar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.

Bu Yönetmeliğe göre yapılandırılan borçlar, ilgili unsurlardaki azami süreler aşılmamak kaydıyla 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilir. Borçlular, başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden birini seçecektir.

Kredi kartı ile de ödeme yapılabilir

Yönetmelik kapsamındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ya bağlı tahsilat dairelerinin alacakları da kredi kartı ile ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitin ödeme süresi içinde yapılması şartıyla, kalan taksitlerin bir takvim yılı içinde en fazla üç taksitte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleyici kararlara aykırılık teşkil etmiş sayılmaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili hususlara göre belirlenen fiyat 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1.135; 24 eşit taksit için 1.18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemlerde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar için zamanaşımı işlemeyecektir.

Davaya konu olan tarhiyat, idari para cezası ve cezalara karşı yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödeme yapılması halinde bu ödenen bedeller; İlk derece mahkemesinde derdest davalardan yararlanmak için yapılan başvurular ve ilk derece mahkemesinin kesinleşmemiş alacaklara ilişkin kararlardan yararlanmak için daha önce vermiş olduğu kararlar üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilir. dava aşamasında olanlar.

Cumhurbaşkanı, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

gençlik ve SporBakanlık, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız sporTürkiye’de spor alanında faaliyet gösteren ve federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile yönetmelik kapsamındaki belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişilerine ayda en fazla 120 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

Vazgeçilecek alacaklar

Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat büroları tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacakların tahsili 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında ise tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile feragat edilecektir.

Bu kapsamda iptal işlemlerinde kamu borçlusu adına doğan borçlar esas alınacak, müteselsil sorumluluk veya tali sorumluluk kapsamında borçlunun ödemek zorunda olduğu bedeller dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 2 bin liralık bedelin belirlenmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki tutar üzerinden iptal işlemleri 1 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu tutarın tespitinde tahsilat dairesi kayıtları esas alınacaktır. Müsadere edilen alacaklara ilişkin olarak açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın iptaline ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılır. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar iade edilmez.

SGK’ya ödenecek prim alacakları, SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı ve haksız yere ödenen aylıklar nedeniyle işverene rücu etmesinden doğan alacaklarına karşılık sattıkları işlerin bedeli düşülerek yeniden yapılandırılabilir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ait ve ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya daha önce olan ancak ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik takviye primleri ve idari para cezaları toplamı Fiyatı ne olursa olsun 500 TL. Bu alacaklara ilişkin ikincil alacaklardan bedeli 10 bin lirayı geçmeyenlerin tahsilinden vazgeçilecek.

Genç girişimciler için fayda muafiyeti ile ilgili güncelleme

Araç muayenelerini süresinde yaptıramayanlar, muayenenin ertelendiği her ay ve kesri için yüzde 5 yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı, Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek. Yönetmelik, bu denetimlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması esasına dayanmaktadır.

Orman, Hazinenin özel mülkü sayılan yerler veya devletin karar ve tasarrufundaki taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullanma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan harçlar, Yönetmeliğin yayım tarihi itibari ile ödemesi yapılmayan, vadesi 31 Aralık 2022 itibari ile gelmesine rağmen ayrıca yapılandırılabilir.

İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve iştirakleri ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara bağlı şirketlere ait olan ve 31 Aralık 2022 itibari ile sahip olunan taşınmazların satış, irtifak hakkı ve kiraya verilmesi işlemleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile vadesi ödenmemiş olmasına rağmen. Kullanım bedeli ve gelir payı alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri tarafından takip edilen ve Yönetmeliğin yayım tarihinin prestiji ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmemiş olan ve bedeli her bir alacağın türü, süresi ve asılları dikkate alınarak 250 TL’yi geçemez. Bu asıllardan bağımsız olarak ikincil alacakların tahsili, tutarı 500 TL’yi geçmeyen asıl ödenmiş ikincil alacaklardan feragat edilecektir.

Teklif kapsamındaki diğer yeniden yapılandırma borçları aşağıdaki gibidir:

TOBB ve Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, üyelerin oda ve borsalara üyelik aidatları, navlun hasılatından ve borsa kayıt bedelinden elde edilecek oda payları ile aidat borçları oda ve borsaların TOBB’a; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu kapsamında, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara ait borçlar ile odaların Türkiye Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik hisse borçları; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kararlarına göre, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan katılım payları, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimlerini geliştirme ve destekleme fonu borçlarına; Avukatlık Kanunu kararlarına göre, avukat ve stajyer avukatların ilgili barolara olan baro ücretleri ve Türkiye Barolar Birliği’ne olan staj kredisi borçları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve birlik hissesinin odalar Merkez Yönetim Kuruluna olan borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu kararlarına göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve odaların birlik hisselerinin Türk Diş Hekimleri Birliği’ne olan borçları; Veteriner Hekimliği Mesleğinin Yürütülmesine İlişkin Kanun, Türkiye Veteriner Hekimler Birliğinin Kuruluş Usulü ve Yürütülecek Odalar ve İşler Hakkındaki Kararlara göre, meslek mensuplarının bulundukları odalara olan üyelik borçları Odaların Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne olan borçları, üyeler ve birlik tarafından paylaşılmaktadır.

Genç girişimcilere sağlanan faiz istisna bedeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar olarak belirlenecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürürlük tarihi itibari ile geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden; vadesi geldiği halde ödenmeyen tahsilat ve katkı payları 9 Kasım 2022 ortasına kadar Yİ-ÜFE tutarı kadar ertelenecektir. , alacaklar katsayı fiyatı üzerinden hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmez.

Depremlerin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Tarz Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süresi bir ay uzatılacak. Mücbir sebebin beyan edildiği illerdeki bürolara borcu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ay sonuna kadar müracaat ederek takip eden aydan itibaren belirtilen süre ve şekilde ödemelerini yapacaklardır. bu periyot.

6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında patronlar tarafından yapılan cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak, 50 bin lirayı geçmemek üzere aynı yardım ve nakdi yardımlar temel haklara dahil edilmeyecek. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amaçlı ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerine muadil kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu durumdaki devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi ibraz edilmeyecek ve ibra belgesi aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu kararlarına göre, tutulması, korunması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve belgeleri depremde kaybolan mükelleflerin başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacak. • Bu belgeyi il veya ilçe mülki idare heyetlerinden temin edilebilecektir. Yeni kitap açılışları kolaylaştırılacak ve yeni kitapların onay süreçlerinde noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Deprem nedeniyle mücbir sebep durumunun ilan edildiği yerlerde faaliyet gösteren kişilerle ekonomik ve ticari ilişki içerisinde olan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde yaşanan güçlükler nedeniyle şüpheli alacak karşılığına ilişkin şartlar kolaylaştırılacaktır. .

31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin harç ve harçlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti, ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubelerinin yapacakları işlemlerden alınmayacaktır. deprem nedeniyle ticaret sicil müdürlüklerine

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal işlemlerinde tescil gazete ilan bedeli alınmayacaktır. , tadil, tescil tasdik işlemleri esnaf sicil müdürlüklerinde yapılacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

Tek seferlik ek vergi

2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gösterilmek suretiyle, kurumlar vergisi indirimine tabi istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar, devir faizi ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında ; Kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından temin edilen ve en az yüzde 15 vergi yükü taşıdığı ispat edilen istisnai faizler üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 5 oranında ilave vergi alınacaktır.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Hesaplanacak verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin son ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Hesaplanan ibraz konusu vergi, gider ve indirim olarak değerlendirilmeyecek; Kurumlar vergisi, kesintili vergi, tevkif edilen vergiler ve varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil her türlü vergiden mahsup edilmesine izin verilmeyecektir.

Söz konusu vergi, birinci taksit kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Risturn muafiyeti, tam mükellef kurumlardan yapılan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

görüşmelerden

Teklifle ilgili hususlarda konuşan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyleyerek, “Gülüyorsunuz, umurunuzda değil” dedi. söz konusu.

Bu sırada AK Parti Küme Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’ı işaret eden Bingöl, “Burada konuşuyoruz, dinleyen yok. Grup milletvekilleri eğleniyor, gülüyor, sohbet ediyor, burada kiminle konuşuyoruz?” Bunu söyledikten sonra tartışma çıktı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Küme Başkan Yardımcısı Engin Altay’ın da telefonla görüştüğünü belirterek, Bingöl’e “Saygısızlık ediyorsunuz” dedi. bağır.

Karşılaşmanın ardından Bingöl, Dağlı’nın üzerine yürüdü. Bu arada TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş toplantıya ara verdi. Bu arada gerginlik bir süre daha devam etti. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

Teklifin ilk bölümünün kabul edilmesinin ardından toplantıya ara veren Erdoğmuş, komisyonun yerini almaması üzerine toplantıyı yarın saat 14.00’te görüşmek üzere kapattı.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler